ਡਾਊਨਲੋਡ

ਲਿਪੀਅੰਤਰਨ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ (Transliteration Softwares)
ਅੱਖਰ-2010
ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਰੋਮਨ ਤੋਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਰੋਮਨ, ਰੋਮਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਉਰਦੂ, ਰੋਮਨ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਰੋਮਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਤੋਂ ਰੋਮਨ, ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ‘ਅੱਖਰ-2016’ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਖੋਜਕਾਰ: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ)
ਗੂਗਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਰੋਮਨ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਿਪੀਅੰਤਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਖੋਜਕਾਰ: ਗੂਗਲ)
ਮਾਈਕਰੋਸਾਫ਼ਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
‘ਮਾਈਕਰੋਸਾਫ਼ਟ ਇੰਡੀਕ ਲੈਂਗੂਏਜ ਇਨਪੁਟ ਟੂਲ ਫ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀ’ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਨ-ਸਕਰੀਨ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੈ। (ਖੋਜਕਾਰ: ਮਾਈਕਰੋਸਾਫ਼ਟ)
ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ
ਹਿੰਦੀ,ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਖੋਜਕਾਰ: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ)
ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ
ਇਹ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ
ਇਹ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ
ਇਹ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਰੋਮਨ
ਇਹ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ
ਇਹ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।© Copyright 2014 All Rights Reserved. Website Designed by Gurpreet Singh (Punjabi Pedia Center)