ਪੀਡੀਐੱਫ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ

 

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੀ-ਐਚ.ਡੀ./ਐੱਮ.ਫਿੱਲ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ

 

 
 
 

 
ਨੋਟ: ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਭਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ punjabicomputerpup@gmail.com 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

 

 

 

 
© Copyright 2014 All Rights Reserved. Website Designed by Gurpreet Singh (Punjabi Pedia Center)