ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ/ਚਿੱਠੀਆਂ/ਸਰਕੂਲਰ


(ਯਾਦ-ਪੱਤਰ- 5) ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਯੂਨੀਕੋਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ


ਨਵੇਂ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ


ਸਾਲ-2017 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ


(ਯਾਦ-ਪੱਤਰ- 4) ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਯੂਨੀਕੋਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (27-06-2016)


ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ(29-06-2016)


ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ-200 ਰੁਪਏ (31-05-2016)


ਐੱਸਪੀਐੱਸ (SPSS) ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ-7 ਤੋਂ 9 ਜੂਨ 2016 (31-05-2016)


ਐੱਸਪੀਐੱਸ (SPSS) ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ (31-05-2016)


(ਯਾਦ-ਪੱਤਰ- 3) ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿਚ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ (17-05-2016)


ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ (18-03-2016)


ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੈਚ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ (26-11-2015)


(ਯਾਦ-ਪੱਤਰ-2) 10 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਯੂਨੀਕੋਡ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਵਿਚ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ (26-11-2015)


ਸੱਤ ਰੋਜਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਈ ਜੂਨ-2014 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪੀ-ਐੱਚ.ਡੀ. ‘ਚ ਇਨਰੌਲ ਹੋਏ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ (09-11-2015) )


ਸੱਤ ਰੋਜਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਈ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ (09-11-2015) )


(ਯਾਦ-ਪੱਤਰ-1) 10 ਸਤੰਬਰ, 2014 ਤੱਕ ਯੂਨੀਕੋਡ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਪੱਤਰ (29-08-2014) )


15 ਅਗਸਤ, 2014 ਤੱਕ ਯੂਨੀਕੋਡ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਪੱਤਰ (13-08-2014) )


ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਈ ਫਾਰਗ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (30-07-2014) )


ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (30-07-2014) )


ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ (14-07-2014) )


ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ (14-07-2014) )


ਪੰਜਵੀਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ (11-04-2014) )


ਪੰਜਵੀਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ (11-04-2014) )


ਵਾਇਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਰੋਜਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (19-03-2014)


ਵਾਇਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ/ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ (07-02-2014) )


ਸੱਤ ਰੋਜਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ (23-01-2014) )


ਸੱਤ ਰੋਜਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ (23-01-2014) )

© Copyright 2014 All Rights Reserved. Website Designed by Gurpreet Singh (Punjabi Pedia Center)