ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ
ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ
ਫੋਟੋਕੰਪਿਊਟਰ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ (ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ)
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ
ਪੀ.ਜੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ.
ਐੱਮ.ਐੱਸ-ਸੀ./ਐੱਮ.ਸੀ.ਏ.
ਐੱਮ.ਫਿੱਲ/ਪੀ-ਐੱਚ.ਡੀ.
ਕੋਈ ਹੋਰ :
ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਕਾਊਂਟਰ
ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਢੁੱਕਵੀਂ ਪੰਕਤੀ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕੋ-ਜਿਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼/ਖੋਜਰਾਥੀਆਂ/ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬੈਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ, ਲਿਪੀਅੰਤਰਨ, ਸਪੈੱਲ ਚੈੱਕਰ, ਗਰੈਮਰ ਚੈੱਕਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਐਨ/ਅਧਿਆਪਨ ਆਦਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦਾ/ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਮੈਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ
ਮੈਂ ਗੂਗਲ (ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ) ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਨਤੀਜੇ ਲੱਭ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ
ਮੈਂ ਯੁਨੀਕੋਡ (ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ) 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ/ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ
ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ
ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ/ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ (theoretical) ਗਿਆਨ ਹੈ ਪਰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ (practical) ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਕੋਈ ਹੋਰ :
ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਯੋਗਤਾ (ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ/ਚੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ)  : 
ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ© Copyright 2014 All Rights Reserved. Website Designed by Gurpreet Singh (Punjabi Pedia Center)